ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI JUGOSLAVIJE

Sluzbeni list SRJ br. 3, 19.1.2002.

Clan 1.

U Zakonu o Vojsci Jugoslavije (“Sluzbeni list SRJ, br. 43/94, 28/96, 44/99 i 74/99), u clanu 145. stav 1. tacka 2. menja se i glasi:

            “2. kad navrsi 40 (muskarac), odnosno 35 (zena) godina staza osiguranja i minimum godina zivota propisanih zakonom ili 65 (muskarac), odnosno 60 (zena) godina zivota i najmanje 15 godina staza osiguranja;”

Clan 2.

            U clanu 146, u uvodnoj recenici, posle reci: “radi” stavlja se tacka, a reci  :ili ako mu se obezbedi jedno od sledecih prava” i tac. 1) i 2) brisu se.

Clan 3.

            Clan 147. brise se.

Clan 4.

            U clanu 296. stav 1. reci: “12 meseci” zamenjuju se recima “9 meseci”.

            U stavu 2. reci “24 meseca” zamenjuju se recima “13 meseci”.

            U stavu 3. broj “12” zamenjuju se brojem “9”.

Clan 5.

            Posle clana 361. dodaje se novi clan 361a, koji  glasi:

“Clan 361a.

            Vojnici koji su stupili na sluzenje vojnog roka u mesecu septembru 2001. godine i kasnije, vojni rok sluze po odredbama ovog zakona.”.

Clan 6.

            Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Sluzbenm listu SRJ”.

 


 

 ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

Clan 1.

U zakonu o odbrani (»Sluzbeni list SRJ«, br. 43/94, 28/96 i 44/99, u clanu 6. stav 1. tacka 1) menja se i glasi:

»1) gra|ani, drzavni organi, preduzeca i druga pravna lica preduzimaju mere i radnje u skladu s obavezama utvr|enim planom mobilizacije i planom organizovanja priprema za odbranu i odlukama Savezne vlade;«.

Clan 2.

U clanu 13. stav 3, posle reci: »mira u svetu«, brise se tacka i dodaju se reci: »i bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije«.

Clan 3.

U clanu 20. stav 2. menja se i glasi:

»Prava i duznosti iz stava 1. ovog clana, osim vojne obaveze, gra|ani izvrsavaju u skladu sa odlukom ili naredbom Saveznog ministarstva za odbranu.«.

Clan 4.

U clanu 22. stav 2. broj : »15« zamenjuje se brojem: »18«.

Clan 5.

U clanu 26. st. 2,3,4. i 5. i u clanu 27. st. 1. i 2. reci: »nadlezni podruzni organ«, u odgovarajucem padezu, zamenjuju se recima: »Savezno ministarstvo za odbranu«, u odgovarajucem padezu.

Clan 6.

U Glavi III Prava i duznosti preduzeca i drugih pravnih lica, ispred clana 31, dodaje se novi clan 30a, koji glasi: U Glavi III Prava i duznosti preduzeca i drugih pravnih lica, ispred clana 31, dodaje se novi clan 30a, koji glasi:

»Clan 30a.

Preduzeca i druga pravna lica u obavljanju svoje redovne delatnosti duzna su da vrse i poslove odbrane zemlje koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za njihov rad u slucaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja i vanrednog stanja i odgovorni su za stanje svojih priprema za odbranu.«.

Clan 7.

U clanu 32. stav 1. menja se i glasi:

»Preduzeca i druga pravna lica koja proizvode predmete, odnosno vrse usluge od posebnog znacaja za odbranu zemlje ili su osposobljena za takvu delatnost ne mogu menjati namenu proizvodno-tehnoloskih celina koje sluze za proizvodnju tih predmeta, odnosno vrsenje usluga, bez saglasnosti Savezne vlade.«.

U stavu 2, posle reci: »preduzecu«, dodaju se reci: »i drugom pravnom licu«.

U stavu 3, posle reci: »preduzeca«, dodaju se reci: »i druga pravna lica«.

Clan 8.

U clanu 43. tacka 1) rec: »opste« brise se.

Tacka 2) menja se i glasi:

»2) planiranje i organizovanje izvrsavanja obaveze gra|ana u odbrani zemlje, osim vojne obaveze;«.

Posle tacke 2) dodaju se nove tac. 3), 4) i 5), koje glase:

»3) izradu procene mogucih ratnih i drugih opasnosti za odbranu zemlje;

4) izradu plana organizovanja priprema za odbranu i plana mobilizacije;

5) planiranje i organizovanje zastite i spasavanja u slucaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja ili vanrednog stanja;«.

Dosadasnje tac. 3) do 12) postaju tac. 6) do 15).

Clan 9.

Clan 48. menja se i glasi:

»Savezni organi i savezne organizacije, organi i organizacije republika clanica, u okviru svog delokruga, odgovorni su za stanje svojih priprema za odbranu, kao i za stanje priprema za odbranu i funkcionisanje oblasti za koju su obrazovani. U slucaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja ili vanrednog stanja, ti organi i organizacije izvsavaju savezne zakone, druge propise i opste akte i obaveze utvr|ene Planom odbrane zemlje i druge zadatke od interesa za odbranu zemlje.«.

Clan 10.

U clanu 81. stav 1, posle tacke 2), dodaje se nova tacka 3), koja glasi:

»3) ako u obavljanju svoje redovne delatnosti ne vrsi poslove odbrane zemlje koji se odnosi na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za njihov rad u slucaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja i vanrednog stanja (clan 30a);«.

Dosadasnje tac. 3) do 17) postaju tac. 4) do 18).

U stavu 3. broj »15« postaje broj: «16«.

Clan 11.

U clanu 82. stav 1, posle tacke 3), dodaje se nova tacka 4), koja glasi:

»4) ako ne izvrsava materijalnu obavezu (cl. 26,27,28. i 29);«.

Dosadasnje tac. 4) i 5) postaju tac. 5) i 6).

Clan 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u »Sluzbenom listu SRJ«./ POCETNA / SUDBINA / ZAKON / PARAGRAFI / KNJIGA I SVECE / HRVATSKA / KORAK ISPRED /

/ ISTORIJA PACIFIZMA / AVGANISTAN / 11. SEPTEMBAR / JA, TI, MI... / GRICKAJMO ISTINU /

/ DOMINION SMRTI / DESET MITOVA / VEGETARIJANSKI RECEPTI / P.S. NA INTERNETU /